VIBA-Café 3 september Landschap 2.0 door Ernest de Groot

Een ecologische verbindingszone in de vorm van een groot helofytenfilter en/of stadspark: het was een van de voorbeelden waarmee planoloog, landinrichter en landschapsecoloog Ernest de Groot aangeeft dat de aanleg van een klimaatadaptieve stad niet duur hoeft te zijn en de leefbaarheid kan vergroten.

In het VIBA-Café van 3 september jl, gaf hij zijn duidelijke visie op landschapsontwikkeling en natuur in de verstedelijkte gebieden. De Groot deed zijn ervaring op bij provincie Noord-Brabant, de gemeente Uden, het Brabants Landschap, Adviesbureau Croonen Adviseurs en het waterschap Aa en Maas. Lees het verslag door Hans Hofman.

Verslag VIBA Café 3 september 2015

Achtergrond:
“Ons Landschap 2.0”  Hoe nu verder?

Met de kennis en ervaring opgedaan bij de provincie Noord-Brabant, de gemeente Uden, het Brabants Landschap, Adviesbureau Croonen Adviseurs en het waterschap Aa en Maas blikt Ernest de Groot  vooruit op de toekomst van ons landschap als onderdeel van een gezonde, duurzame leefomgeving en als onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Welke waarden bepalen de landschapswaarde van een gebied/plek? Hoe kan het landschapsbeleid optimaal afgestemd worden op het ruimtelijk beleid, natuurbeleid en waterbeleid? Welke rol/taak kan het nieuwe omgevingsbeleid hierin vervullen?

Hoe kan het structuurgericht denken en werken een waardevolle bijdrage leveren aan het objectgericht denken en werken als je praat over een gezonde, duurzame woon-, werk- en leefomgeving. Hoe verloopt de communicatie tussen ruimte en water, tussen planologen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten met hydrologen, cultuurtechneuten en civiel-techneuten, en wat kunnen architecten, tuinarchitecten en bouwers hier van leren? De thema’s groenblauwe structuren, hydrologisch neutraal ontwikkelen, waterconservering, waterberging en klimaatadaptatie zullen hierbij aan de orde komen. Welke bouwstenen zijn van belang voor een klimaat-adaptieve stad / klimaat-bestendige stad?

Ir. E.H.J.M. (Ernest) de Groot is van huis uit planoloog / landinrichter / landschapsecoloog (WUR, 1982-1988). Als ambtenaar, adviseur en bestuurder heeft hij zich bezig gehouden met ruimtelijke ordening, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie, water en milieu op diverse niveaus (provinciaal, regionaal, lokaal) bij diverse overheden (provincie, gemeente, waterschap, terreinbeheerder). Hierbij denkt en werkt hij het liefst vanuit de lagenbenadering, waarbij de landschappelijke onderlegger mede bepalend is voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied.

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten