Proces-Vorm-Materie, een parafrase door Peter Schmid

Kort geleden heeft de VIBA in de laatste ALV succesvol besloten ‘Proces, Vorm en Materie’ voort aan als een soort van speerpunten centraal te stellen. ‘In de beperking toont zich de meester.’ zou je daarop in eerste instantie kunnen antwoorden. Toch zou zich iemand ook kunnen afvragen ‘waar blijft daar het ‘integrale’ van de VIBA ?’ Daarop echter biedt ik een parafraserende toelichting aan, waarin de drie gekozen termen –integraal– geïnterpreteerd gaan worden.

PROCES

De ‘schepping’, als we over zoiets, onafhankelijk van een bepaalde religie, mogen spreken, kan niet anders dan als een – inderdaad originele – proces begrepen worden,

De schepping van TIJD mag aan het PROCES vooraf gegaan zijn.

In die zin – overigens in sommige bouwbenaderingen vergeten –  is de of het Proces juist ook in de Architectuur en in de Bouw van fundamentele betekenis. Praktisch gaat het om de (denk- en concretiserings) processen van ideeënvorming,  ontwerpen, produceren, monteren, uitvoeren, gebruiken, bijhouden, veranderen, vernieuwen, afbreken, en hergebruiken, m.a.w. ,filosofisch gesproken, over geboorte, groeiproces, sterven en – herboren worden. Om nog even bij filosofische overwegingen te blijven, kan ook over scheppen, onderhouden en transformeren gesproken worden, tevens oerkwaliteiten in de klassieke Indiase zienswijze, benoemd met Brahma, Krishna en Shiva dan wel hun voornaamste belangen.

VORM

Naast de schepping van TIJD zal de schepping van RUIMTE aan alle VORM vooraf

gegaan zijn. Het universum – macro- meso- microkosmos = toont op alle schalen tal van  ontelbaar vele  vormen. En de Bouw is zonder VORM niet denk- of voorstelbaar.

Praktisch hebben we te maken met bouw/vormen  van bouw/delen, -elementen, -details en verbindingen, constructies, (constructie) structuren, bouw/blokken, complexen, en het ‘reliëf’ van hele nederzettingen tot ‘megacIties’. En dit alles om de meest verschillende, grote en kleine, min of meer be- of gesloten binnen- en buiten- RUIMTES te omsluiten.

De aan al dezen inherente maten, min of meer modulair gecomponeerd of gecoördineerd, zijn in dit context van elementair – inherente – betekenis. De kwaliteit van harmonie houdt daarmede nauw verband.

MATERIE

Volgens de natuurkundige wetenschap is MATERIE niets anders dan een staat van ENERGIE. Dus bevat deze VIBA-term MATERIE ook het aspect van ENERGIE – zo actueel en belangrijk in onze tijd. Nu ontbreekt in de VIBA-speerpunten wel het (VERENIGDE) VELD. Een fundamenteel  fenomeen in  – zeg maar dan – de schepping (en alles wat er vervolgens ook door mensen gemaakt) gebeurd). In dit  geval – mogelijk niet geheel in overeenkomst met de natuurkunde – veronderstellen we dat het VELD (van golven en frequenties) ENERGIE en MATERIE liet ontstaan, en, dus inherent is aan de VIBA-term van MATERIE. Alle door de Bouw gecreëerde en op de aardoppervlakte door verschillende oorzaken, aan te treffen elektrische, magnetische en elektromagnetische verschijnselen zijn van deze belangrijke categorie.

Aangezien de materiële verschijning van een ge-bouw van stoffelijke aard is, mag het niet overbodig zijn naar de Materiaal Keuze Matrix MKM te verwijzen, hierin worden de hoofd-categorien van bouwMATERIAAL –  plantaardig, dierlijk, mineraal en gemengd of getransformeerd’ – met de hoofd-categorien van bewerking – ‘onbewerkt, lichtelijk (hand) bewerkt, sterk (industrieel) bewerkt, en chemisch getransformeerd’  –  PROCES dus – in relatie gebracht. Hoe meer een bouwstof verder in deze combinatie-reeksen valt, met des te meer risico’s voor de gezondheid en het milieu te rekenen is – bij de productie en aanwending van deze betreffende bouwstof.

TOT SLOT

We concluderen nu dat, de gekozen speerpunten van PROCES, VORM en MATERIE voldoen aan de elementaire en fundamentele doelstelling van een Integrale Bio-Logische Architectuur.

Peter Schmid / Prakash

VIBA’s founding father,

Erdõsmecske, oktober 2020

(Lange) tekst bij de afbeeldingen

Volgens een Internet-research is de Japanse kunstenaar Sengat Gibson (1750-1837) de auteur van de vrij beroemde soort van kalligrafie, die de drie elementaire (geometrische) vormen vertoont.

Echter hebben deze vormen ook in India hun traditionele betekenis. Enigszins samenvattend : het driehoek staat voor ‘vuur’, duidelijk een ‘proces’, de cirkel symboliseert – afhankelijk ven specifieke benaderingen – of water of lucht, maar ook ether – (misschien bevat ether dan ook het ‘veld’j, en het ‘kwadraat’ staat voor de ‘aarde’, duidelijk de ‘materie’. Samen wordt in dit kunstwerk ook het ‘Universum’ gezien. Dus wat kan dan meer dan dit als ‘integraal’ begrepen worden ?

Behalve in de Zen-benadering zijn de elementaire symbolen van driehoek, cirkel en kwadraat ook van actuele zeggingskracht. De eenvoud heeft haar eigen expressie. En zo sluiten we in de VIBA aan bij essentiële opvattingen en wijsheden van de hoge culturen van China, India en Japan. Dus mag sprake zijn van enige ‘Duurzaamheid’.

VIBA

VIBA

Scroll naar top

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief